Our Committees

Executive Chairman

Jiang Zhu
Xin Jiang Association of Canada

Co-Chair

Baofeng Yang
Beijing Association of Canada

Jialiang Han
Shanxi Association of Toronto

Michelle Liu
Canada Chongqing Association

Yong Qi
Guizhou Community Association of Canada

Yigong Pang
Neimenggu Association of Canada

Ying Yu
Anhui Community Association of Canada

Secretary

Jiyuan Xing
Tianjin Association of Canada

(Arranged by the first character of name)

Leave a Comment